top of page

Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hz.

  Es-Seyyid Veli oğlu  Es-Seyyid Şeyh Ahmed Yasin Bursevi HazretlerikaddesAllahu sırrahü’l aziz- Ahir zaman’da yetişmiş İslam mutasavvıflarının önde gelen isimlerinden olup 1962 yılında Bursa’da doğmuştur. Ömrü hizmet ve dergah açmakla geçen Hazret, hala Erdemli Mersin dergahında hikmetli sohbetlerine devam etmektedir.
 
Şer’i ilimleri küçük yaşta tahsil etmiş, maneviyat sahasında on yedi yaşında Şeyh Muhammed Raşid ErolkaddesAllahu sırrahü’l aziz-‘i Almanya Mönchengladbach’da vekili vasıtasıyla tanıyarak ilk dirilişini gerçekleştirmiştir. Yıllarca Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretleri’ne vekil olarak hizmet etmiş, dergahlar açmış ve O güneş’in vefatıyla, halifelerinden Şeyh Molla Yahya hazretlerindekaddesAllahu sırrahü’l aziz- talim ve terbiyesini tamam edip olgunlaşmıştır.
Ahir zaman’da gelmiş geçmiş en büyük evliyalardan biri olan Gavs-ül Azam Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’ne –kaddesAllahu sırrahü’l aziz- işaret üzerine intisap etmiş, halifeliğini yapmış, Gavs’ın, İrşad-ül Mürşidin olması sebebiyle Mürşitlik mertebesindeki yüksek ihtisasını bu kapıda hakkıyla yerine getirerek üç ayrı icazet alma şerefine ermiş, burada Rabbani ilhamlara, keşif ve kerametlere nail olmuş, çok sayıda insanın tashih-i itikadına ve hidayetine vesile olmuştur.

   Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin ahirete intikaline dek terbiyesini tamam eylemiş ve en erişilmez yerlerde dahi hizmetleriyle Hakk’ın sancağını yer yüzünde dalgalandırmıştır. 12 Tarikat’in talim ve terbiyesinden icazetli olmasına rağmen meşreb itibariyle Şah-ı Nakşibend Hazretleri’nin – kaddesAllahu sırrahü’l aziz- yolunu devam ettirmiş, Nakşibendi Bursevi tarikatını kurmuştur.

  Kendisi beyaz eşya ticareti ile geçimini sağlamaktadır. Yüksek ahlak ve yüksek maksat sahibi Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri, Ehli Sünnet itikadının Ahir zamandaki son kalelerinden biridir. Ahir zaman’ın virane olmuş aleminde, kandil gibi parlayan Muhammedi Nur’dur. Onun tarikat ve tasavvuf anlayışı tamamen Şeriat’a uygundur ve sünnet çerçevesinden milim şaşmaz. Sohbetleri ile kalplere füyuzat aktarır, nazar, hikmet ve teveccüh sahibidir.

    Her yolun bir fıtratı vardır ve Müridler de fıtratına göre o yola intisab ederler. Şeyh Ahmed Yasin Bursevi Hazretleri ise Müridlerini kendi fıtratlarına göre Seyr-ü Süluk ettiren nadide Şeyhlerdendir.
Sohbetlerinde Zaman’ın Sahibi Mehdi -aleyhisselam- ‘dan sıkça bahseder ve en büyük hizmeti’nin insanları uyandırmak ve Mehdi’ye –aleyhisselam- asker yetiştirmek olduğunu söyler. Allah O’ndan razı olsun..

Tasavvufi künyesi şu şekildedir;
Sultanül evliya ve mahremi sırri esrar-il enbiya menbaül feyzi ve himmetü sahibil edebi vel nisbeti cami-ul kemalat sırriyyetü suriyyetil maneviyyat, Hadimül müslimin Şeyh Seyyid Ahmed Yasin el- Buhari el Bursevi kaddesAllahu kaddesAllahu sırrahü. 

Eseleri:
El-Fethu’r Ruh, Sultan yayınları, 1999
El Feth’ur Ruh (Ruhun Fethi) Risalesi, 3 cilt, Tekamül Yayınevi,2007
Hud (a.s.) ve Salih (a.s),Tekamül Yayınevi, 2006 
Kara Davut Delail-i Hayrat Şerhi Sadeleştirmesi, Tekamül Yayınevi,2006
Hak Dostunun Dilinden Sohbetler, Buhara Kitap, Emin Yayınevi, 2014

 

bottom of page