top of page
0000000468755-1.jpg

                      Hüsn-ü Aşk

                      Şeyh Galib

 

 

Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevidir.

Kendisi bu eseri, 1782'de girdiği bir iddia üzerine altı ayda yazmıştır. Son dönem divan edebiyatının en önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra, tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile genel olarak edebiyat ve spiritualizm açısından çok önemli bir eserdir. Eserin kahramanları, Hüsn (Güzellik) ve güzelliğe yönelişin sonucu olan Aşk'tır. Eserin her bir satırında kişi isimlerinden yer isimlerine ve benzetmelere kadar tasavvufi simgeler bulunur. Sebk-i Hindî (Hint üslubu) ile kaleme alınmıştır.

islamtarihi.JPG

                      Büyük İslam Tarihi -Tüm Ciltler-

                      Asım Köksal

 

 

Büyük Hadis alimi Asım Köksal'ın eşsiz eseri

Peygamber Efendimiz s.a.v doğumundan dört halife devrine dek İslam tarihinin tüm ciltlerinin toplanmış hali.

ilahiarmagan.JPG

                      İlahi Armağan ((Fethu'r-Rabbanî)

                      Şeyh Abdulkadir Geylani

 

 

Kutbü'l-ârifîn, Gavsü'l-vâsılîn, es-Seyyid, eş-Şeyh, Bâzü'l-eşheb hazret-i pîr Abdülkadir Geylânî (kaddesallahu sırrihussâmi) efendimizin büyük eserlerinden biri olan Fethu'rRabbani'nin Abdülkadir Akçiçek üstadımız tarafından Türkçeleştirilip genç nesillerimizin istifadesine sunulmuş olması şükranla karşılanacak bir hizmettir

fth.JPG

                     Futuhül Gayb (Gaybdan sesler)

                      Şeyh Abdulkadir Geylani

 

 

Kutbü'l-ârifîn, Gavsü'l-vâsılîn, es-Seyyid, eş-Şeyh, Bâzü'l-eşheb hazret-i pîr Abdülkadir Geylânî (kaddesallahu sırrihussâmi) efendimizin büyük eserlerinden biri Futuhül Gayb, çeşitli meselelerin hikmetini açıklar.

KITAPLIK

Tasavvuf ve İslami kitapları içeren bu kitaplığımızda, PDF simgesine tıklayarak online okuyabilir ve indirebilirsiniz. Kitapların orjinallerini satın almanızı öneririz.

Vitrin -------

Ayetül Hırz

İndirmek için PDF yazan simgenin üzerine tıklayınız

 

                      Tasavvufun Ana Esasları

                      İzzeddin Kaşani

 

Bu eser, hicrî 735 (miladî 1334) yılında vefat eden ünlü İslâm âlimi ve mutasavvıfı İzzeddîn Mahmûd bin Ali Kâşânî Natanzî’nin en önemli çalışmasıdır. Farsça kaleme alınan, tasavvuf klasikleri arasında haklı bir şöhrete sahip bulunan eser, kendisinden sonra gelen birçok mutasavvıf üzerinde de etkili olmuştur.

Tasavvuf örf, âdet ve ıstılâhlarının edebî bir şekilde açıklandığı bu kitapta Kâşânî, ele aldığı konuları hikâye ve kıssalarla desteklemiş; ayrıca eserine birçok Arapça ve Farsça beyitler ilâve etmiştir. Kâşânî naklettiği hadis, rivayet ve kıssaların da tamamının kaynaklı olmasına özen göstermiştir. Kitap on bâb üzerine inşa edilmiş ve her bâb on fasıldan oluşmuştur.

Kâşânî, kitabın telifinde Avârifu’l-Ma‘ârif’in yanı sıra, Ebû Tâlib Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’u, Ebû Nasr Serrâc’ın Lum‘a’sı ve Kuşeyrî Risalesi gibi kaynaklardan da faydalanmıştır. Câmi’nin Nefehâtü’l-Üns’ünde Kâşânî’nin bu eserinden bahsetmesi, kitabın kısa süre içinde haklı bir üne kavuştuğunu göstermektedir.

 

                      Allah Dostlarından Menkıbeler

                      Ragıp Güzel

 

Bunun için gönül sultanlarını, Hak âşıklarını sevmek, hayatlarından ibretler almak, sözlerinden feyizlenmek rahmete namzet olmaktır.

Onlar temiz bir soydan, pâk bir boydan gelen, insanlara en güzel dersleri veren zâtlardır.

                      Ehl-i Sünnet İ'tikadı

                      Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi 

 

Bir mü'min için akaid bilgileri konusunda en önemli husus "tashih-i itikat" meselesidir, yani kişinin inanca ait bilgilerinin tam ve doğru olmasıdır.
Ahmed Ziyâüddin Hazretleri hem Şeriat, hem Tarikat, hem de Hakikat ilimlerine vakıf büyük rehberlerimizdendir. Bu eserini sunmaktan bahtiyarız.

                      Kutub-u Sitte

                     

 

Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilen Kutub-u Sitte'de Hadis nakledenler,

 • Sahih-i Buhari (صحيح البخاري)

 • Sahih-i Müslim (صحيح مسلم)

 • Sünen-i Nesai (النسائي سُنن)

 • Sünen-i Tirmizi (سُـنَن الترمذي)

 • Sünen-i Ebu Davud (سُنن أبو داوود)

 • Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                      Tasavvuf Bahçeleri

                      Necip Fazıl Kısakürek

 

İrşad edicim, kurtarıcım ve efendim Abdülhakim Arvasi Hazretlerine ait dışından öğretici mahiyette bu son asrın en büyük din eserini, en titiz sadakat , en derin dikkat ve en keskin haşyetle sadeleştirirken, kendimden ekleyeceğim biricik ölçü, Büyük Veli'nin muazzez ruhaniyetine sığınmak ve affını dilemektir.

 

                      Guneytüt Talibin İlim ve Esrar Hazinesi

                      Seyyid Abdulkadir Geylani 

 

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) - Gunyetüt Talibin - isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

                      Kıyamet Alametleri

                      Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi

 

 

Kıyamet Alametlerinin anlatıldığı eser.

Bid'atler yayıldığı ve bu ümmetin sonra gelenleri öncekilere lanet ettiği zaman, kendinde ilim olanlar onu yaysın. Zira böyle zamanda ilmini gizleyen kimse, Allah'ın Muhammed (s.a.s)'e indirdiğini gizleyen kimse gibidir. 
Ravi: Hz. Muaz (Radıyallahu Anh) 

envarülaskin.JPG

                      Envarül Aşıkin - Aşıkların Nurları

                      Ahmed-i Bican

 

 

Envârü’l-âşıkīn’ın, yüzyıllarca geniş halk kitleleri tarafından okunan Ahmediyye ve Muhammediyye gibi dinî-didaktik eserler içinde önemli bir yeri vardır. Kitabın Balkanlar, Anadolu ve daha sonra Kazan’da basıldığı göz önüne alınırsa Türk dünyasının İslâm dini ve kültürü hakkındaki başlıca kaynaklarından biri olduğu söylenebilir. Ahmed Bîcan diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de edebî olmaktan çok öğretici bir yol takip etmiştir. Maksadı, “hakikat ve şeriatın inceliklerini” bir araya toplayarak okuyucularının dünya ve âhiret saadetine ulaşmalarını sağlamaktır. Günümüzde de anlaşılabilecek nitelikte oldukça sade ve açık, yer yer secilerle zenginleştirilmiş, kısa ve tercümeden kaynaklanan, konuşma diline yakın olma düşüncesinin de etkili olduğu devrik cümlelerden kurulu bir anlatımı olan Envârü’l-âşıkīn’ın Türk nesir tarihinde önemli bir yeri vardır.

bottom of page